Zpracování osobních údajů | rozmluv se

Ochrana osobních údajů

Pokud jste klikli na odběr newsletteru nebo se stali naším zákazníkem, svěřili jste nám svoje osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a bezpečí. Doporučujeme Vám proto seznámit se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správcem Vašich údajů je Rozmluv se, s. r. o., IČO 19647964 se sídlem Pavlíkova 7 339 01 Klatovy, zastoupené jednatelkou Mgr. Barborou Špádovou. Vaše osobní údaje společnost zpracovává jako správce, to znamená, že určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a vybírá případné další zpracovatele, kteří jí se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailovou adresu ciao@rozmluv.se
Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • umožníme a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Účel zpracování Osobních údajů

Zpracováváme následující osobní údaje získané na základě kupní smlouvy či kontaktního formuláře

 • jméno a příjmení;

 • fakturační údaje (IČO, DIČ, sídlo, údaj o plátci DPH);

 • kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon);

 • údaje spojené s platbou (bankovní spojení);

 • další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou sděleny Subjektem údajů v objednávce či při uzavření Smlouvy, aniž by byly vyžadovány.

Tyto osobní údaje zpracováváme pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR:

 • Plnění smlouvy, která byla mezi námi uzavřena;

 • pro plnění právní povinnosti správce (zejména povinností souvisejících s ohlašovací povinností vůči orgánům veřejné správy, vyplývajících z předpisů daňových a jiných právních předpisů);

 • e-mailová adresa Subjektu údajů bude dále použita dle § 7 odst. 3 č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s oprávněným zájmem správce pro zasílání obchodních sdělení Správce e-mailem. Toto zasílání obchodních sdělení Správce může Subjekt údajů kdykoliv zrušit. Pro tento účel bude Správce údajů archivovat e-mailovou adresu Subjektu údajů do doby zrušení zasílání obchodních sdělení ze strany Subjektu údajů; to se však nedotýká jiných účelů zpracování e-mailové adresy Subjektu údajů.

 • V případě, že bude Správce užívat Osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této Informační doložce, neprodleně poskytne Subjektu údajů informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této Informační doložce.

 • Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Další příjemci Osobních údajů

Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:

 • externímu poskytovateli účetních a daňově-poradenských služeb pro zpracování účetnictví a daňové agendy Správce, externímu poskytovateli právních služeb;

 • orgánům veřejné správy;

 • mohou být nahodile zpřístupněny osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby nebo osobám, které jsou obchodními partnery Správce, je-li to potřeba ke splnění uvedených účelů.

 • Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP

Doba uložení Osobních údajů

Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a dobu následujících pěti (5) let od splnění Smlouvy nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních a jiných zákonných povinností Správce podle platných právních předpisů, trvají-li déle než stanovená doba. Zasílání obchodních sdělení Správce na emailovou adresu Subjektu údajů může Subjekt údajů kdykoliv zrušit. Pro tento účel bude Správce údajů archivovat e-mailovou adresu Subjektu údajů do doby zrušení zasílání obchodních sdělení ze strany Subjektu údajů; to se však nedotýká jiných účelů zpracování e-mailové adresy Subjektu údajů.

Práva Subjektu údajů

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva:

PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má také právo získat kopii Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;

PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost;

PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce Subjekt údajů jejich zpracování pouze omezit, Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů ano, tak Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem Subjektu údajů, případně tím, že tyto Osobní údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále má právo, je-li to technicky proveditelné, aby Správce tyto údaje předal jinému správci;

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit u Správce buďto písemnou formou přes datovou schránku či elektronickou formou na Kontaktních údajích Správce.

Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci a externí lektoři, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 23. 8. 2023.